Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 64
Tổng truy cập: 1.946.086
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất - Mẫu 20-ĐK-TCT

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2019 là Mẫu số: 20-ĐK-TCT và Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC thay thế cho mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN ban hành theo TT 92/2015/TT-BTC.
 

1. Tờ khai đăng ký người phục thuộc trực tiếp với cơ quan thuế: Mẫu số: 20-ĐK-TCT

Mẫu số: 20-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG 
       Giảm trừ gia cảnh [    ]         Đăng ký thuế    [    ]        Thay đổi thông tin đăng ký thuế   [    ] 


1. Họ và tên cá nhân có thu nhập:..............TRẦN VĂN TIẾN...............
 2. Mã số thuế: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
 


3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:..........
P501, nhà B13, ngõ 461 - Nguyễn Văn Linh -
.......................Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội.....................
4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):.....
CÔNG TY
........................KẾ TOÁN THIÊN ƯNG.....
5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có): 
6 8 6 6 8 6 8 8 6 6 6      
 
 

6. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:
 
I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/CCCD/Hộ chiếu
STT Họ và tên người phụ thuộc Ngày sinh Mã số thuế (nếu có) Quốc tịch Số CMND/
CCCD/
Hộ chiếu
Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/ năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/ năm)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Nguyễn Thị A 10/10/1960 123456 Việt Nam 0123456 Mẹ đẻ 01/2018  
2                
3                
...                
II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu
STT Họ và tên Thông tin trên giấy khai sinh Quốc tịch Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/ năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/ năm)
Ngày sinh Số Quyển số Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường
/Xã
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
1 Trần Tiến Văn 12/01/2016 001 01 Việt Nam Hà Nội Long Biên Sài Đồng Việt Nam Con đẻ 01/2018  
2                        
3                        
                       
                       
(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)
 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…, ngày … tháng … năm .2019..
                                                                                                                        CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
                                                                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 

2. Tờ khai đăng ký người phục thuộc thông qua cơ quan chi trả thu nhập: Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT

Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP 
 
 
       Giảm trừ gia cảnh    [    ]        Đăng ký thuế    [    ]       Thay đổi thông tin đăng ký thuế  [    ]

1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:……………..………………………………………...........
2. Mã số thuế:                            
 
 

3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu
STT Họ và tên người phụ thuộc Ngày sinh Mã số thuế (nếu có) Quốc tịch Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh Tên cá nhân có thu nhập Mã số thuế của cá nhân có thu nhập Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/ năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/ năm)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1                    
2                    
3                    
                     
                     
...                    
II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu
STT Họ và tên Thông tin trên giấy khai sinh Quốc tịch Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh Tên cá nhân có thu nhập MST của cá nhân có thu nhập Thời điểm
bắt đầu
tính giảm trừ

(tháng/ năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/ năm)
Ngày sinh Số Quyển số Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường
/Xã
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
1                            
2                            
3                            
                           
                           
(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)
 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
                                                                                                    …,ngày ... tháng … năm 2019…
                                                                             NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
                                                                                                       CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                                                                                               Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 
 

3. Cách là​m tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

a. Mẫu số: 20-ĐK-TCT dùng khi Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế
Người nộp thuế điền đầy đủ thông tin của người phụ thuộc vào mẫu 20-ĐK-TCT.
- Nếu người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/CCCD/Hộ chiếu thì điền vào mục I
- Nếu người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu thì điền vào mục IITờ khai đăng ký người phụ thuộc 2017
- Cách ghi
+ Trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế"
+ Điền đầy đủ thông tin của người nộp thuế, thông tin của nơi chi trả thu nhập
+ Các thông tin của NPT được điền theo đúng thông tin trên CMND, trên Giấy khai sinh, trên hộ chiếu.
+ Cột (Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ) bạn ghi THỜI ĐIỂM PHÁT SINH NGHĨA VỤ NUÔI DƯỠNG.
+ Cột (Thời điểm kết thúc tính giảm trừ) nếu không xác định được thì bạn để trống
 
* Ngoài tờ khai đăng ký người phụ thuộc này thì người nộp thuế còn phải nộp những giấy tờ sau để hoàn thiện hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc:
Bản sao không yêu cầu chứng thực của:
+ Thẻ căn cước công dân hoặc 
+ Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc
+ Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi).
+ Bản sao Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).
 
b. Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT dùng khi người nộp thuế đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập (tức công ty bạn đang làm việc):
- Người nộp thuế điền đầy đủ thông tin vào mẫu 20-ĐK-TH-TCT như hướng dẫn ở trên và bộ hồ sơ về người phụ thuộc kèm theo văn bản ủy quyền gửi cho cơ quan trả thu nhập.
- Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy.
 

Một vài lưu ý khi làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc năm 2019

- Người nộp thuế phải có mã số thuế mới được phép đăng ký NPT
- Nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc chậm nhất 3 tháng kể từ ngày đăng ký NPT lần đầu.
- Khi có thay đổi thông tin người phụ thuộc thì vẫn làm mẫu như trên nhưng tích vào mục "Thay đổi thông tin đăng ký thuế" thay vì mục "Đăng ký thuế"
- Thời điểm tính giảm trừ gia cảnh tính từ thời điểm đăng ký NPT nhưng đến khi quyết toán sẽ tính từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.
- Một người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho 1 người nộp thuế và được tính giảm trừ tại 1 nơi. Trừng hợp người nộp thuế có thu nhập từ 2 nơi trở nên thì nới thứ 2 sẽ không được tính giảm trừ.
 


CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG XIN CHÚC BẠN ĐK NPT NĂM 2019 THÀNH CÔNG
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 2 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán thiên ưng khuyến mại học phí
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bài tập mẫu tính thuế thu nhập cá nhân có lời giải
Mẫu bài tập tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có lời giải cụ thể cho các bạn tham khảo, trong đó có cách tính ...
Cách hạch toán thuế TNCN phải nộp TK-3335 theo TT 200 mới nhất
Hướng dẫn Định khoản - Hạch toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo TT 200 mới nhất TK - 3335 có Sơ đồ hạch toá...
Hướng dẫn đăng ký MST người phụ thuộc theo Công văn 5286/CT-TNCN
Hướng dẫn các đăng ký Mã số thuế người phụ thuộc năm 2017 theo công văn 5286/CT-TNCN của cục thuế Hà Nội ngày ...
Thuế thu nhập cá nhân với chiết khấu thương mại theo luật mới nhất
Chiết khấu thương mại có phải tính thuế TNCN không - Vấn đề này được hướng dẫn tại Công văn 1615/TCT-CS và CV ...
Thuế thu nhập cá nhân với người có thu nhập từ nhiều nơi
Hướng dẫn cách tính thuế, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với người lao động có thu nhập 2 nơi và từ nhiều nơi ...
Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân, miễn thuế TNCN
Các khoản thu nhập, phụ cấp, trợ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân, miễn thuế TNCN năm 2019 mới nhất gồm: p...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại