Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 8
Tổng truy cập: 3.262.089
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng

Điều kiện và Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2019 (TNCN)

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2019 được hướng dẫn tại Thông tư 156, thông tư 92, thông tư 111 bao gồm các quy định về điều kiện để được hoàn thuế TNCN, trình tự, hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất.
 

1. Điều kiệ​n để được hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2019

Để được hoàn thuế TNCN thì cá nhân, người nộp thuế phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:
     1. Cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm để nghị hoàn thuế
     2. Có số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế hoặc đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
 
Ví dụ: tháng 3 năm 2019 bạn có thu nhập 15tr/tháng và đã đóng thuế TNCN của tháng 3. Nhưng đến hết năm 2019 bạn tính tổng thu nhập từ tiền lương của bạn chưa đến 108tr hoặc trên 108tr nhưng sau khi trừ đi các khoản giảm trừ thì bạn chưa đến mức phải đóng thuế TNCN.
=> Bạn có thể hoàn lại số tiền thuế TNCN đã đóng ở tháng 3/2019.
    3. Có đề nghị hoàn thuế TNCN
 
Bạn cần biết thêm:
"Đối với cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.”
Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Tức: Nếu cá nhân ủy quyền quyết toán cho doanh nghiệp thì việc hoàn thuế sẽ thông qua tổ chức, doanh nghiệp.
Nếu cá nhân tự quyết toán với cơ quan thuế thì sẽ được hoàn số thuế đã nộp thừa hoặc bù trừ số thuế đã nộp thừa đó vào kỳ thuế tiếp theo (ví dụ số thuế TNCN đã nộp thừa của năm 2018 sẽ được chuyển sang để bù trừ cho năm 2019).
 

2. Hồ sơ hoàn thuế thu nhậ​p cá nhân

a. Trường hợp cá nhân tự quyết toán với cơ quan thuế
Theo hướng dẫn tại Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC
“2. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”
 
Mẫu số 02/QTT-TNCN theo TT 92/2015/TT-BTC
 
Mẫu số: 02/QTT-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày
15/6/2015 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công)   
                      [01] Kỳ tính thuế: Năm ..2018... (từ tháng …/… đến tháng…/….)
                      [02] Lần đầu:        
                              [03] Bổ sung lần thứ:         
[04] Tên người nộp thuế:………TRẦN TIẾN TOÀN……………...................
           [05] Mã số thuế: 6 8 6 8 6 8 8      
[06] Địa chỉ: …………Sài Đồng.......................................................
[07] Quận/huyện: .......
Long Biên...... [08] Tỉnh/thành phố: ...............Hà Nội....................
[09] Điện thoại:…
0988.067.131…..[10] Fax:........[11] Email: ....ThienUngLongBien@gmail.com...
[12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):……………...[12a] Mở tại: ………………
[13] Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………............................................

           [14] Mã số thuế:                     -      
[15] Địa chỉ: ………………………………………………………………………...
[16] Quận/huyện: ...................... [17] Tỉnh/thành phố: ..............................................
[18] Điện thoại: .......................  [19] Fax: ................. [20] Email: ............................
[21] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ..................................Ngày:.......................................
 

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số tiền/Số người
1 Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26] [22] VNĐ  
a Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam [23] VNĐ  
Trong đó: Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế [24] VNĐ  
Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định [25] VNĐ  
b Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam [26] VNĐ  
2 Số người phụ thuộc [27] Người  
3 Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33] [28] VNĐ  
a Cho bản thân cá nhân [29] VNĐ  
b Cho những người phụ thuộc được giảm trừ [30] VNĐ  
c Từ thiện, nhân đạo, khuyến học [31] VNĐ  
d Các khoản đóng bảo hiểm được trừ [32] VNĐ  
e Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ [33] VNĐ  
4 Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28] [34] VNĐ  
5 Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ [35] VNĐ  
6 Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+[39] + [40] [36] VNĐ  
a Đã khấu trừ [37] VNĐ  
b Đã tạm nộp [38] VNĐ  
c Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có) [39] VNĐ  
d Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm [40] VNĐ  
7 Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43] [41] VNĐ  
a Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế [42] VNĐ  
b Tổng số thuế TNCN được giảm khác [43] VNĐ  
8 Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ
[44]=[35]-[36]-[41] >= 0
[44] VNĐ  
9 Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ
[45] = [35]-[36]-[41] < 0
[45] VNĐ  
a Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [46]=[47]+[48] [46] VNĐ  
Trong đó: Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế [47] VNĐ 5.000.000
Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác [48] VNĐ  
b Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau [49]=[45]-[46] [49] VNĐ  
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: …………………..
Chứng chỉ hành nghề số:........
                          …,ngày ......tháng ….....năm …2018....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Nếu bạn muốn hoàn thuế: ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT”
Nếu bạn muốn bù trừ số thuế sang kỳ sau: Điền vào chỉ tiêu [49] –  “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau”

Số tiền thuế TNCN này dựa trên bảng tính thuế TNCN hàng tháng và tờ khai thuế TNCN hàng tháng (quý).
Tham khảo: Mẫu bảng tính thuế thu nhập cá nhân 2019 trên Excel

 
Trong trường hợp này hồ sơ hoàn thuế TNCN chỉ có nguyên mẫu 02/QTT-TNCN này thôi và gửi cho cơ quan thuế.
 
b. Trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức quyết toán
Tổ chức, cơ quan chi trả thu nhập cần làm hồ sơ gồm 2 mẫu như sau:
 
         1. Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành theo TT 156/2013/TT-BTC
Mẫu số: 01/ĐNHT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)


TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
………………….                                  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc        
Số:...                                                    ..., ngày ... tháng ... năm ..
2019.GIẤY ĐỀ NGHỊ
 HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
                          [01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: 
                                        Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: 
Kính gửi: .......(tên cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả)........

I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:
[02] Tên người nộp thuế:......................Phạm Thị Dung.......................................................
[03] Mã số thuế:  6 8 6        
[04] CMND/Hộ chiếu số: ...........Ngày cấp:........./......./........Nơi cấp:........... Quốc tịch : .Việt Nam......
[05] Địa chỉ :......................................
Sài Đồng...............................................................................
[06] Quận/huyện: ...............
Long Biên....................... [07] Tỉnh/thành phố: .........Hà Nội...........
[08] Điện thoại: .....
0988.067.131......  [09] Fax: ........ [10] Email: ....ThienUngLongBien@gmail.com...
[11] Tên đại lý thuế (nếu có):......................................................................................................................

[12] Mã số thuế:                            
[13] Địa chỉ :.....................................................................................................................................
[14] Quận/huyện: ...................................... [15] Tỉnh/thành phố: .................................................
[16] Điện thoại: ...............................  [17] Fax: .................................. [18] Email: ...........................
[19] Hợp đồng đại lý thuế số:...................................................ngày ................................................


II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):
1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:                                         Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
SSố TT  
Loại thuế
 
Kỳ tính thuế
Số tiền thuế nộp thừa (tính đến thời điểm đề nghị hoàn) Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đã đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT  
Số tiền đề nghị hoàn
 
Lý do đề nghị hoàn trả
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
     2018  5.000.000     5.000.000  
             
             
Tổng cộng  5.000.000    5.000.000  

2. Hình thức đề nghị hoàn trả:
2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN :  
                                                                                                                    Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 
STT
Khoản phải nộp NSNN (loại thuế, khoản phạt) Cơ quan
thu
Thời gian phát sinh khoản phải nộp (Kỳ tính thuế) Quyết định thu/
Tờ khai hải quan
Nộp vào tài khoản  
Số
tiền
Cơ quan thuế Cơ quan Hải quan Cơ quan khác Số Ngày Thu NSNN Tạm thu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
                     
                     
                     
Cộng theo loại thuế, cơ quan thu, kỳ tính thuế          
                     
  TỔNG CỘNG  
                         

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ:....................................................................................................
2.2. Hoàn trả trực tiếp :
Số tiền hoàn trả: Bằng số: ............
5.000.000.........  Bằng chữ:..............Năm triệu đồng............
.....................................................................................................................................................
Hình thức hoàn trả:
           Chuyển khoản: Tài khoản số:....
6868686868......Tại Ngân hàng (KBNN).......
            Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước .................................................


III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)
1 ........................................................................................................................................................
2 ...............................................................................................................................................................
            Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Họ và tên:....................................... Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Chứng chỉ hành nghề số:...............................  
   

Ghi chú:
- Kỳ thuế: Trường hợp đề nghị hoàn thuế cho nhiều tháng, năm thì ghi rõ từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm... có liên quan.
- “Lý do đề nghị hoàn trả”: Ghi rõ đề nghị hoàn theo quy định tại Điểm, Khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
- “Quyết định thu/Tờ khai hải quan”: Ghi Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan có nợ thuế chưa nộp NSNN.
- “Nộp vào tài khoản”: Đánh dấu “V” vào cột tài khoản có liên quan.
- KBNN: Kho bạc Nhà nước.
- NSNN: Ngân sách Nhà nước.
- GTGT: Giá trị gia tăng.

2. Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.
     * Biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân
Biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân
 
     * Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

c. Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế:
 
Đối với người nộp thuế trong trường hợp này không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số [31] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu số [33] – “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.
 

3. Thủ tục hoàn thu​ế thu nhập cá nhân

Căn cứ vào Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC
“2. Đối với cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.
 
3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.”
 
Tức: 
- Nếu cá nhân ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay thì làm giấy ủy quyền và tổ chức sẽ quyết toán với cơ quan thuế trong kỳ quyết toán thuế TNCN năm và làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân cho bạn.

 
- Nếu cá nhân tự quyết toán thì làm mẫu 02/QTT-TNCN như hướng dẫn ở trên và gửi lên cơ quan thuế để làm quyết toán với hạn cuối cùng là ngày 31/03/2017.
 
“3. Trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế
 
a) Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản này) thì chậm nhất là 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế…”
Theo Nghị định số 83/2013/NĐ-CP
 
 

Một số điều cần biết về thuế TNCN năm 2019

- Các khoản thu nhập bị tính thuế TNCN bao gồm: thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền bản quyền, tiền thừa kế, Thu nhập từ các khoản tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần, từ chuyển nhượng vốn, trúng thưởng xổ số...
 
- Các khoản thu nhập không bị tính thuế gồm: Các khoản phụ cấp do làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, trợ cấp khó khăn đột xuất, tai nạn lao động, các khoản trợ cấp mang tính phúc lợi, trợ cấp sinh con, nuôi con, thôi việc, thất nghiệp...
 
- Các khoản miễn thuế gồm: Tiền bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, tiền ăn trưa, ăn đêm tối đa 730.000đ/tháng, tiền trang phục...
 
- Các khoản giảm trừ: Bao gồm giảm trừ bản thân 9tr/tháng, giảm trừ người phụ thuộc 3,6tr/người/tháng.
 
- Giảm trừ sẽ chỉ được lấy tại 1 nơi. Trường hợp có thu nhập từ 2 nơi trở lên thì nơi thứ 2 sẽ không được lấy giảm trừ.
 

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế

Ngày 30/3 hoặc ngày 31/3 hàng năm (90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, năm tài chính)
Với năm 2018 là ngày 31/3/2019
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 3 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bài tập mẫu tính thuế thu nhập cá nhân có lời giải
Mẫu bài tập tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có lời giải cụ thể cho các bạn tham khảo, trong đó có cách tính ...
Cách hạch toán thuế TNCN phải nộp TK-3335 theo TT 200 mới nhất
Hướng dẫn Định khoản - Hạch toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo TT 200 mới nhất TK - 3335 có Sơ đồ hạch toá...
Hướng dẫn đăng ký MST người phụ thuộc theo Công văn 5286/CT-TNCN
Hướng dẫn các đăng ký Mã số thuế người phụ thuộc năm 2017 theo công văn 5286/CT-TNCN của cục thuế Hà Nội ngày ...
Thuế thu nhập cá nhân với chiết khấu thương mại theo luật mới nhất
Chiết khấu thương mại có phải tính thuế TNCN không - Vấn đề này được hướng dẫn tại Công văn 1615/TCT-CS và CV ...
Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN - Mẫu 05/QTT-TNCN
Hướng dẫn cách lập tờ khai Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2019 theo Mẫu số 05/KK-TNCN, cách điền các chỉ...
Cách lập tờ khai thuế TNCN theo quý - theo tháng và kê khai mẫu 05/KK-TNCN
Hướng dẫn cách lập tờ khai và kê khai thuế thu nhập cá nhân năm 2020 theo tháng, theo quý mới nhất theo mẫu 05...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 201, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 602, Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, cạnh cây xăng và đầu ngõ 112 Trần Phú)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Tầng lửng, tòa nhà World Star, số 75/1 đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Tạm nghỉ học
Tạm nghỉ học
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại