Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Thuế Xuất Nhập Khẩu
Kế Toán Thiên Ưng
Thủ tục miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu và hồ sơ cần làm
Khi doanh nghiệp có hoạt động xuất - nhập khẩu mà có các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất nhập khẩu thì doanh nghiệp cần làm hồ sơ và thủ tục để được miễn thuế xuất nhập khẩu theo đúng chính sách miễn thuế XNK của Nhà nước.

Trước tiên đơn vị cần xác định chính xác xem mặt hàng đó có thuộc danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất nhập khẩu hay không.
Chi tiết bạn xem ở đây: 
Các mặt hàng được miễn thuế xuất nhập khẩu
Sau khi xác định được mình thuộc trường hợp miễn thuế thì bạn làm hồ sơ để hưởng chính sách miễn thuế như sauThủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu

1. Hồ sơ miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu

* Lập Hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế
   + Công văn thông báo Danh mục miễn thuế nêu rõ cơ sở xác định hàng hóa miễn thuế theo Mẫu số 05 tại Phụ lục VII (01 bản)
Danh mục miễn thuế gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan.
   + Trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế bằng bản giấy hoặc hệ thống gặp sự cố thì lập Danh mục miễn thuế theo Mẫu số 06 tại Phụ lục VII (02 bản) và Phiếu theo dõi trừ lùi theo Mẫu số 07 tại Phụ lục VII (01 bản).
   + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương (01 bản công chứng).
   + Bản trích lục luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc tài liệu kỹ thuật hoặc bản thuyết minh dự án: (01 bản công chứng).
   + Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ: (01 bản công chứng).
   + Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc giấy tờ có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật về quản lý trang thiết bị y tế nếu là sản phẩm liên quan (01 bản công chứng).
   + Hợp đồng dầu khí, quyết định giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động dầu khí, văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chương trình công tác năm và ngân sách hàng năm đối với trường hợp miễn thuế miễn thuế liên quan hoạt động dầu khí.
   + Hợp đồng đóng tàu, hợp đồng xuất khẩu tàu biển nếu là sản phẩm liên quan (01 bản công chứng).
   + Bản thuyết minh dự án sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm nếu là sản phẩm liên quan (01 bản công chứng).
   + Hợp đồng bán hàng hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa theo kết quả thầu, hợp đồng ủy thác xuất khẩu, ủy thác nhập khẩu hàng hóa, hợp đồng cho thuê tài chính, trong trường hợp người nhập khẩu không phải là người thông báo Danh mục miễn thuế: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.
 
* Sau khi đã làm xong hồ sơ để được tiếp nhận bản danh mục miễn thuế ở trên thì doanh nghiệp tiếp tục làm hồ sơ miễn thuế xuất nhập khẩu như sau:
- Hồ sơ hải quan theo quy định tại Luật hải quan.
- Ngoài ra tùy từng trường hợp, người nộp thuế nộp thêm một trong các chứng từ sau:
   + Hợp đồng ủy thác trong trường hợp ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa: (01 bản công chứng).
   + Hợp đồng cung cấp hàng hóa theo văn bản trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu trong trường hợp tổ chức, cá nhân trúng thầu nhập khẩu hàng hóa: (01 bản công chứng).
   + Hợp đồng cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa cho hoạt động dầu khí: (01 bản công chứng).
   + Hợp đồng cho thuê tài chính trong trường hợp cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa cung cấp cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế, trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu: (01 bản công chứng).
   + Chứng từ chuyển nhượng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế chuyển nhượng cho đối tượng miễn thuế khác, trong đó ghi rõ giá chuyển nhượng hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu: (01 bản công chứng).
   + Văn bản xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với phương tiện vận tải nếu thuộc trường hợp Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư (01 bản công chứng).
   + Danh mục miễn thuế đã được cơ quan hải quan tiếp nhận đối với trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế dự kiến nhập khẩu bằng giấy kèm Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cơ quan hải quan tiếp nhận: 01 bản chụp, xuất trình bản chính để đối chiếu.
 

2. Thủ tục miễn thuế xuất  nhập khẩu

- Gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên.
- Người nộp thuế tự xác định, khai hàng hóa và số tiền thuế được miễn thuế (trừ việc kê khai số tiền thuế phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công do bên thuế gia công cung cấp) trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo.
- Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, đối chiếu với các quy định hiện hành để thực hiện miễn thuế theo quy định.
- Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử tự động trừ lùi số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế.
 

3. Nộp hồ sơ miễn thuế xuất nhập khẩu

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ về Cục Hải quan nơi thực hiện dự án, Cục Hải quan nơi đóng trụ sở chính hoặc nơi quản lý tập trung của dự án đối với dự án được thực hiện ở nhiều tỉnh, thành phố, Cục Hải quan nơi lắp đặt tổ hợp, dây chuyền đối với danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu theo tổ hợp, dây chuyền.
- Trong một số trường hợp Hồ sơ đề nghị miễn thuế được gửi đến Tổng cục Hải quan chậm nhất 15 ngày làm việc trước khi làm thủ tục hải quan (Tham khảo thêm tại NĐ 134/2016/NĐ-CP).

4. Mẫu biểu khi là​m hồ sơ miễn thuế xuất - nhập khẩu

Mẫu số 05

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …………/………..
V/v thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu
Hà Nội, ngày……tháng……năm ……..

 

Kính gửi: Cơ quan hải quan …………….. (2)

Tên tổ chức/cá nhân: (1) …………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

CMND/Hộ chiếu số: …………………………………………….Ngày cấp: ……./……./………

Nơi cấp: …………………………………………………………………. Quốc tịch: ……………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………; số fax: ………………………………….

Lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………………………………….

Lý do miễn thuế: (ghi cụ thể đối tượng miễn thuế, cơ sở xác định đối tượng miễn thuế) 

…………………………………………………………………………………………………………

Nay, (1)…………………… thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu của:

Dự án đầu tư ………………………………………………………………………………………

Lĩnh vực, địa bàn đầu tư ………………………………………………………………………..

Hạng mục công trình ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………..

(Nếu nhập khẩu hàng hóa cho toàn bộ dự án thì không cần ghi chi tiết hạng mục công trình)

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số………, ngày ……………., hoặc …………………… được cấp bởi cơ quan ………………………………………………………………………………

Thời gian dự kiến nhập khẩu từ ……………………đến ……………………

Các giấy tờ kèm theo công văn này gồm:

02 Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu, 01 phiếu theo dõi, trừ lùi đối với trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế bằng giấy; trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế trên hệ thống điện tử của cơ quan hải quan, cần nêu rõ số, ngày Danh mục miễn thuế đã được thông báo trên hệ thống.

Văn bản làm cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu miễn thuế: nêu rõ số, ngày, tháng: bản chụp/ bản chính văn bản nêu tại khoản 3 Điều 30 Nghị định này.

Tổ chức/cá nhân cam kết sử dụng hàng hóa nhập khẩu đúng mục đích đã được miễn thuế. Tổ chức/cá nhân sẽ thực hiện đúng quy định hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.

Tổ chức/cá nhân kính đề nghị Cơ quan hải quan ……………………... tiếp nhận thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu cho tổ chức/cá nhân theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN (hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Ghi tên tổ chức/cá nhân thông báo danh mục miễn thuế;

(2): Ghi tên cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Thông báo danh mục miễn thuế.


Mẫu số 06

DANH MỤC HÀNG HÓA MIỄN THUẾ DỰ KIẾN NHẬP KHẨU

Số……………………; ngày thông báo ……………………

1. Tên tổ chức/cá nhân: …………… Mã số thuế: ……………… Số CMTND/Hộ chiếu ……

2. Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………………..

3. Tên dự án đầu tư ……………………………………………………………………………….

4. Địa điểm thực hiện dự án ………………………………………………………………………

5. Giấy chứng nhận đầu tư/Văn bản có giá trị tương đương số ………………; ngày …………… của ………………………………………………………………………………

6. Ngày bắt đầu sản xuất:…………………… ngày bắt đầu nhập khẩu: ……………………, số công văn thông báo ngày bắt đầu sản xuất ngày (đối với trường hợp miễn thuế 05 năm).

7. Thông báo tại cơ quan hải quan: ………………………………………………………………

8. Thời gian dự kiến kết thúc nhập khẩu hàng hóa miễn thuế: ……………………………….

Số TT

Tên hàng, quy cách phẩm chất

Lượng

Đơn vị tính

Trị giá/trị giá dự kiến

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ... tháng ... năm ……
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(hoặc người được ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngày ... tháng ... năm ……
CƠ QUAN HẢI QUAN TIẾP NHẬN
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Số, ngày thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu do đơn vị Hải quan làm thủ tục tiếp nhận ghi, phù hợp với số thứ tự, ngày đăng ký ghi trong sổ theo dõi tiếp nhận thông báo đối với trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế bằng giấy.


Mẫu số 07
Số tờ …………………
Tờ số …………………

 

PHIẾU THEO DÕI,
TRỪ LÙI HÀNG HÓA MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU


1. Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu số………..ngày...tháng ... năm.......

2. Tên tổ chức/cá nhân ………….Mã số thuế ………….Số CMTND/Hộ chiếu …………….

3. Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân: ………….……….………….………….………….…………

4. Tên dự án đầu tư ………….………….………….……….………….………….……………..

Số TT

Số, ngày tờ khai hải quan

Tên hàng, quy cách phẩm chất

Đơn vị tính

Lượng hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan

Lượng hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu

Công chức hải quan thống kê, trừ lùi ký tên, đóng dấu công chức

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƠ QUAN HẢI QUAN
TIẾP NHẬN PHIẾU THEO DÕI TRỪ LÙI

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú (Đối với trường hợp thông báo danh mục miễn thuế bằng giấy)

Số tờ, tờ số và các tiêu chí tại các mục 1, 2, 3, 4 do Hải quan nơi tiếp nhận phiếu theo dõi trừ lùi ghi. Khi tiếp nhận phiếu theo dõi, trừ lùi, nếu 01 phiếu gồm nhiều tờ thì đơn vị Hải quan phải đóng dấu treo lên tất cả các tờ.

Số liệu tại các cột từ 1 đến 7 của Phiếu do Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa ghi.

Khi tổ chức/cá nhân đã nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh mục đã thông báo thì Chi cục Hải quan cuối cùng xác nhận lên bản chính “đã nhập hết hàng hóa miễn thuế” và sao y bản chính 01 bản gửi Cục Hải quan nơi tiếp nhận thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu.


Các bạn cần lấy mẫu biểu trên để làm hồ sơ miễn thuế xuất nhập khẩu cho đơn vị mình thì để lại thông tin ở cuối bài viết hoặc gửi vào email: giaidapketoan@gmail.com để được gửi.
 

Xem thêm: Thủ thục - hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các đối tượng, mặt hàng chịu thuế và Ko chịu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
Các đối tượng, mặt hàng chịu thuế và Không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu mới nhất năm 2020 cập nhật theo...
Các trường hợp, danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong các trường hợp XNK theo luật mới nhất hiện na...
Mẫu công văn đề nghị hoàn thuế xuất nhập khẩu mới nhất hiện nay
Mẫu công văn đề nghị hoàn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu mới nhất hiện nay theo NĐ 134/2016/NĐ-CP khi tổ chức ...
Hồ sơ - thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu mới nhất hiện nay
Hồ sơ và thủ tục khoản thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu năm 2020 theo luật thuế xnk mới nhất cũng như cập n...
Biểu thuế xuất khẩu 2020 mới nhất khi xuất hàng hóa ra nước ngoài
Biểu thuế xuất khẩu 2020 mới nhất nổi bật với một số mặt hàng được Ưu đãi về thuế xuất khẩu được thể hiện tron...
Biểu thuế suất thuế nhập khẩu mới nhất với những mặt hàng ưu đãi
Ưu đãi thuế nhập khẩu 2020 được thể hiện trong phụ lục II của biểu thuế suất thuế nhập khẩu mới nhất tại Nghị ...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại