Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu quyết định về việc sử dụng hóa đơn điện tử năm 2020 - Cách lập
Hóa đơn điện tử đang dần trở nên phổ biến tại Việt Nam và tương lai đây sẽ là hình thức hóa đơn bắt buộc mà các doanh nghiệp phải sử dụng.

Trước khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử hoặc các doanh nghiệp mới thành lập muốn sử dụng hóa đơn điện tử ngay thì doanh nghiệp cần phải đưa ra quyết định về việc sử dụng hóa đơn điện tử như dưới đây

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ


Đơn vị chủ quản:…………......
Tên tổ chức…………………..

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
………, ngày……… tháng……… năm…2020...


QUYẾT ĐỊNH CỦA ………(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)

Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

GIÁM ĐỐC …
 

Căn cứ Thông tư số /2011/TT-BTC ngày /2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số …

….

Xét đề nghị của …

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày ......../....../20.....trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:

- Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.

- Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;

Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn (liệt kê chi tiết)

Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

Điều 4. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/20….Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục…);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lãnh đạo đơn vị;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
Mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC
 

Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử gồm các nội dung chủ yếu sau:

     - Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.
Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.
      - Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;
      - Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.
      - Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

MẪU QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THỰC TẾ

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Số 001/QĐ-HĐĐT/2019

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ vào Giấy đăng ký kinh doanh số 123456789 của Công ty kế toán Thiên Ưng được cấp ngày 16/09/2013

Theo đề nghị của Phòng Kế Toán Tài Chính
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày 01/01/2019 trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:

* Hệ thống thiết bị
- Máy tính Asus K55c
- Hệ điều hành:Windows 10 64-bit
- Bộ xử lý (CPU):Intel ®Core (TM)i7-72000 CPU @ 4.40GHz
- Bộ nhớ RAM: 8.00 GB
- Máy in Epson L1800

* Bộ phận kỹ thuật
- Ứng dụng phần mềm: MiTEXtm
- Đơn vị cung cấp: Công ty CP thương mại dịch vụ MITEK.
- Bộ phận kỹ thuật tại Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống thiết bị như đã nêu được vận hành liên tục và không phát sinh sự cố trong quá trình in ấn, nhà cung cấp dịch vụ phần mềm có trách nhiệm bảo trì cũng như nâng cấp hệ thống khi cần thiết theo quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký.
 

Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn
 

STT Loại hóa đơn Mẫu hóa đơn Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Mục đích sử dụng
1 Hóa đơn giá trị gia tăng 01GTKT001 TU/18E 200 0000001 0000200 Xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo ngành nghề đã đăng ký trong GPKD


Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

- Hóa đơn được lập trên hệ thống MiTAX
Định dạng truyền – nhận – lưu trữ của hóa đơn là định dạng XML. Định dạng hiển thị được quy định bởi XSLT. Chữ ký số chọn tiêu chuẩn chữ ký điện tử XML (DSig)

- Dữ liệu hóa đơn được nhập từ dữ liệu cung cấp bởi Phòng Kế Toán hoặc nhập trực tiếp trên màn hình nhập liệu.
- Hóa đơn được lưu trữ trên hệ thống máy chủ, được sao lưu cũng như dễ dàng phục hồi khi gặp sự cố

 

Điều 4. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

- Bộ phận bán hàng: Cung cấp chính xác thông tin khách hàng, hàng hóa, dịch vụ liên quan đến việc lập chi tiết hóa đơn.
- Bộ phận kế toán: Khởi tạo hóa đơn theo thông tin bộ phận bán hàng cung cấp, báo cáo và lưu trữ dữ liệu hóa đơn đã lập, cung cấp và in ấn khi có yêu cầu.
- Bộ phận kỹ thuật: Hỗ trợ kế toán trong việc khởi tạo hóa đơn, lưu trữ, luân chuyển dữ liệu, bảo trì cũng như khắc phục các sự cố xảy ra. Thường xuyên trao đổi phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử.


Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …02/02/2020….Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Chi cụ thuế quận Thanh Xuân
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lãnh đạo đơn vị;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC

                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)   
                         Công ty Thiên Ưng


MỘT MẪU QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÁC ĐỂ BẠN THAM KHẢO

Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử
Mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử

Để được phép đưa hóa đơn điện tử vào sử dụng thì sau khi ra quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần phải làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế.

Toàn bộ quy trình đăng ký, khởi tạo và sử dụng hóa đơn điện tử bạn xem ở đây:

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bài tập tính thuế GTGT có đáp án cụ thể để tham khảo
Đây là Mẫu bài tập tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) có lời giải cho bạn tham khảo với đầy đủ các nghiệp vụ ki...
Hướng dẫn hạch toán thuế GTGT được khấu trừ theo TT 200
Hướng dẫn cách hạch toán thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ theo Thông tư 200: TK - 133 và Sơ đồ hạch...
Cách xử lý hàng về trước hóa đơn về sau - Hạch toán
Hướng dẫn cách xử lý trường hợp Hàng về trước - Hóa đơn về sau để được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí ...
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỉ lệ % trên doanh thu
Danh mục các nghành nghề phải tính thuế thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỉ lệ % trên doanh thu và cá...
Thông báo phát hành hóa đơn bị sai sửa thế nào
Thông báo phát hành hóa đơn bị sai sửa thế nào, có bị phạt không? Câu trả lời là không, chúng ta chỉ cần làm l...
Mẫu công văn hủy tờ khai thuế GTGT do kê khai sai
Mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT do kê khai sai gửi lên chi cục thuế quản lý trực tiếp để hủy đi tờ khai...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại