Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 6
Tổng truy cập: 2.320.054
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Lao Động - Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng

Hợp đồng lao động song ngữ Anh - Việt dùng cho mọi doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ tiếng Anh - tiếng Việt dùng cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Hợp đồng được xây dựng theo:Mẫu hợp đồng lao động song ngữ anh việt
       + Các quy định về luật lao động
       + Quy định về luật BHXH
       + Quy định về tiền lương
       + Quy định về luật an toàn lao động
Và các quy định khác tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.Sau đây là mẫu hợp động tiếng anh song ngữ cho các bạn tham khảo


CÔNG TY …..                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số / No: ______/HDLD                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                               SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

                                                                                    Independence – Freedom - Happiness
 


HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
LABOUR CONTRACT

 
Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:
Hoàng Trung Thật…..            Chức vụ: Tổng Giám đốc
We are, from one side,                                                                      Position: Managing Director
Đại diện cho: ……............…Công ty kế toán Thiên Ưng………………………………..
On behalf of
Địa chỉ: ………………
Cầu Giấy - Thanh Xuân - Định Công - Long Biên…………………..
Address
Điện thoại: ………
0988.067.131…….
Telephone
 
Và một bên là Ông/Bà:………………………………………………………………………….
and from other side,
Sinh ngày:  _____/____/_____ tại: …………………                         Quốc tịch: ………………...
Date of birth                                                                                        Nationality
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………….
Home Address
Số CMND:……………………  cấp ngày: ……………………….   tại: …………………………
ID/Passport No                           issued on date                                  issued by Police of
 
Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Agree to sign this labor contract and engage to satisfy the following provisions:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
Article 1: Labour contract Term and Time
-     Loại hợp đồng lao động: Xác định thời hạn, từ ngày ___/___/____ đến ngày ___/____/______.
Types of contract: Definite contract, effective from …./……./…….  to …../……/………
-     Thời gian thử việc:…………………
Probation period
-     Địa chỉ làm việc: Theo yêu cầu công việc và theo sự phân công của Công ty
At work site
-     Chức danh chuyên môn: ………………………………………………………………….
Job Position/ Title
-     Công việc phải làm: ……………………………………………………………………….
Job description:
 
Điều 2: Chế độ làm việc
Article 2: Working Conditions:
-     Thời giờ làm việc: …. giờ/ tuần, từ …….. đến …………
Working time: …. hours/week, from ……… to ……………….
-     Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Các phương tiện cần thiết phục vụ cho công việc
Equipments to be provided

Điều 3: Nghĩa vụ và Quyền hạn của người lao động
Article 3: Obligations and Rights of the Employee:
1.  Nghĩa vụ (Obligations):
-     Trong công việc chịu điều hành trực tiếp của ……………………………………...
-     To work under direct supervision of
-     Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng.
To fulfill the job undertaken in this labor contract
-     Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, an toàn, vệ sinh lao động nội quy công ty và những quy định về lái xe an toàn.
Comply with labor discipline, labor safety rules, internal regulations and motorcycle safety policy of
company
-     Bồi thường vi phạm và vật chất: Theo nội quy Công ty
Indemnification of the violation/ damages/ losses: Follow Company rules.
-     Điều khoản về cạnh tranh: Trong thời gian MỘT (01) năm kể từ ngày nghỉ việc ở Công ty, người lao động không được phép, trực tiếp hoặc gián tiếp, làm chủ sở hữu, đối tác, nhân viên, cấp quản lý, tư vấn hay tham gia vào các công việc và hoạt động có sử dụng đến thông tin của Công ty cho bất cứ đối thủ cạnh tranh nào.
-     Non-compete clause:  You  shall  NOT  for  a  period  of  ONE  (01)  years  from  the  date  of  your resignation or termination of your employment with Company, directly or indirectly, whether as owner, partner, officer, director, consultant, employee or otherwise engage in or contribute any of
your knowledge to any work or activity for another company competing with Company.
 
Điều khoản về bảo mật: Trong thời gian làm việc và sau khi rời khỏi Công ty, người lao động phải giữ bí mật những thông tin có liên quan đến Công ty mà mình biết trong khi đang làm việc cho Công ty và không được tiết lộ các vấn đề kinh doanh của chúng ta trừ khi phải làm vì bổn phận hay làm theo lệnh trong từng thời gian cụ thể.
Confidentiality Clause: You shall during your employment with us and after you leave the Company keep all matters confidential that relate to the Company which may have come to your knowledge
during your course of employment and shall not disclose any matters concerning our businesses except in the proper course of your duties and in accordance with any instructions that you may receive from time to time
 
Sáng chế và quyền sở hữu trí tuệ/ Inventions & Intellectual Property
Các sáng chế hay tạo ra một cái gì mới của Nhân viên, dù ở cương vị nào, mà tạo nên những sáng chế, giống mới, cải tiến, phần mềm, thể thức kinh doanh mới, và/hoăc những
sự tạo những cái mới khác, dù có được cấp bằng sáng chế hay không (gọi chung là “Quyền sở hữu trí tuệ”) trong mọi lãnh vực của công việc, và thích hợp cho việc đẩy mạnh lợi ích của Công ty. Quyền sở hữu trí tuệ ấy bao gồm, nhưng không giới hạn vào, các
sáng chế, giống mới, phát minh, tạo lập, cải tiến, bí mật kinh doanh, phần mềm máy tính,
giống cây mới, các quyền lợi được bảo vệ, các quyền về lai tạo cây mới, các khuôn mẫu mới về tiện ích, việc bảo vệ các thiết kế, và bản quyền.
The Employee's inventive and creative behavior, irrespective of his/her specific role  may result in
inventions,  plant  varieties,  improvements,  software,  new  business  processes,  and/or  other creations, whether patentable or not (hereinafter together “Intellectual Property”) in all areas of the business, which are suitable to foster the business interest of Company. Such Intellectual Property includes but is not limited to inventions, plant varieties, discoveries, creations, improvements, trade secrets, computer software, know-how, patents, plant patents, plant variety protection rights, plant breeders’ rights, utility models, design protections, and copyrights.
 
2.  Quyền hạn (Rights):
-     Mức lương: ………….. VNĐ/tháng (Viết bằng chữ:………………..đồng mỗi tháng)
Basic salary
 
-     Phục  cấp  đi  lại  cho  công  việc:  …………….VNĐ/tháng  (Viết bằng chữ:………………..đồng mỗi tháng)
Business transportation allowance:
 
-     Hình thức trả lương: Chuyển khoản vào tài khoản cá nhân vào ngày …. hàng tháng
Salary payment term: To be paid by bank transfer on the date ….th every month
 
-     Chấm dứt hợp đồng lao động: Hai bên có thể thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo thông báo trước bằng văn bản theo quy định của Luật Lao động hiện hành (trừ trường hợp thoã thuận riêng được cấp trên đồng ý). Nếu bên nào vi phạm thời gian báo trước này sẽ phải bồi thường cho bên kia số tiền tương ứng với tiền lương cho những ngày vi phạm theo Luật Lao động hiện hành
-     Termination Clause: The prior notice has to follow the current Labor code (exceptional cases will be decided by Line Manager and approved by Managing Director) or by payment of   salary to the Company in lieu of such notice.
 
-     Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Các trang thiết bị bảo hộ cần thiết cho công
việc Labour protection equipments to be provided as required by the work: The employee shall be supplied with labor protection equipments in accordance with the job nature such as safety coat, shoes, mask, goggles…
 
-    Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ tuần, phép, lễ tết...): 12 ngày phép năm & nghỉ lễ theo quy định.
Holidays (leave, public holidays...): 12 annual leave days & other holidays in compliance with
Labor Code.
 
-    Thuế thu nhập cá nhân: Người lao động chịu trách nhiệm với cơ quan thuế theo luật thuế.
The personal income tax: Employee is responsible with tax government in align with PIT law.
 
-     Chế độ đào tạo: Theo chương trình đào tạo, huấn luyện hàng năm của công ty (nếu
có)
Training scheme: Apply the company training & coaching schedule (if available).
 
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
Article 4: Obligations and Rights of the Employer:
1.   Nghĩa vụ (Obligations)
-     Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng.
To assure job for the employee in conformity with the signed contract
-     Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).
To fully and duly pay the employee all remuneration and other benefits as committed in the labor
contract, Collective Bargaining Agreement (if available)
 
2.  Quyền hạn (Rights):
-     Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngưng công việc...)
To manage employee to fulfill the work as mentioned in  labour contract (allocate, transfer, suspend his job...)
 
-     Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.
To suspend, terminate the labor contract; to apply discipline measures according to Labor Law,
Collective Labor Agreement (if any) and Internal Rules of the company.
 
-              Người lao động sẽ được yêu cầu trong bất kỳ trường hợp nào khi nghỉ việc phải giao lại cho nguời sử dụng lao động tài sản của người sử dụng lao động bao gồm máy vi tính, điện thoại, xe, thư tín, báo cáo, và các giấy tờ liên quan khác hay bản sao các văn bản có liên quan đến người sử dụng lao động hay công việc đó.
The employee shall on request,   in any case upon termination of his employment, return to the employer any property of the employer which may be in his possession including computers, telephones, car, memoranda, correspondence, records and other documents or copies thereof
concerning the employer or its business.
 
Điều 5: Điều khoản thi hành
Article 5: Action provisions
-     Những vấn đề lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
Other terms and conditions that are not covered under this Labor Contract shall be handled in accordance with the Collective Labor Agreement and legislation published by the Government regarding Labor Code in case of no the Collective Labor Agreement available.
 
-    Trong trường hợp có sự tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động, thì việc tranh chấp này sẽ được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành thì việc tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.
In case there is any dispute between the employee and the employer, the matter shall be settled by
negotiation, conciliation. In case failed in such solution, the matter shall be referred to a competent court in Vietnam for settlement.
 
-     Hợp đồng lao động được làm thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 01.09.2017. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
This labor contract made in two (02) copies with equal value, one for each side, and comes into
effect from 01.09.2017. Other labor appendixes to be signed by both sides shall have same value as that of this contract.
 
 
Hà Nội, ngày …tháng……năm 2020……
Ha Noi, date……month…year…..
 
 
       Người lao động /The Employee                                     Người sử dụng lao động/ The Employer
  (ký tên, ghi rõ họ tên/sign and name)                          (ký tên -ghi rõ họ tên, đóng dấu/ sign and stamp)
 
 
 
 
 
                                                                                              Tổng Giám Đốc / Managing DirectorBạn có thể tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 1 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Km năm mới 2020
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các hình thức xử lý kỷ luật lao động doanh nghiệp được áp dụng
Theo Bộ Luật lao động 2012 mới nhất hiện nay thì Doanh nghiệp được phép áp dụng 3 hình thức kỷ luật đối với nh...
Nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật lao động theo luật LĐ mới nhất
Khi người lao động vi phạm các nội quy, quy định thì người sử dụng lao động cần xử lý kỷ luật lao động theo đú...
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp chuẩn nhất với lưu đồ quy trình tính cũng...
Nội dung của hợp đồng lao động bao gồm những gì
Những nội dung cần có trong hợp đồng lao động được hướng dẫn tại Bộ Luật lao động 2012. Theo đó trong hợp đồng...
Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư, kinh doanh, mua bán mới nhất
Mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất dành cho việc góp vốn kinh doanh, góp vốn đầu tư, mua bán với hình thức góp vốn ...
Người lao động bị phạt tiền, trừ lương nếu vi phạm những vấn đề sau đây
Doanh nghiệp và các cơ quan chức năng được phép phạt tiền, trừ lương người lao động nếu vị phạm các quy định t...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Km năm mới 2020
Km năm mới 2020
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại