Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Bảo Hiểm Xã Hội
Kế Toán Thiên Ưng
Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 2020 - Mẫu GCN theo thông tư 14
Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội là căn cứ để xác nhận số ngày nghỉ việc của người lao động để chăm con ốm hoặc để Điều trị ngoại trú do ốm đau, thai sản, làm căn cứ tính trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của pháp luật BHXH. 

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc, nghỉ ốm hưởng BHXH năm 2020 mới nhất hiện nay được ban hành theo Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 và việc cấp phôi cho mẫu được quy định tại Công văn Số 4666/BHXH-CSXH ngày 21/11/2016.

Theo đó mẫu giấy nghỉ việc hưởng BHXH hiện nay chỉ có duy nhất mẫu GCN và được chia ra 2 dạng:
            Mẫu GCN 1: dành cho việc in máy
            Mẫu GCN 2: dành cho việc viết tay.


GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ ỐM HƯỞNG BHXH MỚI NHẤT


Liên số 1
Tên cơ sở y tế
Mã số cơ sở y tế
Số:………../KCB
Mu sốGCN 2
Số seri…
68686868……….

 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN
 
 NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIM XÃ HỘI

(chỉ áp dụng cho Điều trị ngoại trú)

I. Thông tin ngưi bệnh
Họ và tên:...........
MAI TIẾN ĐẠT......... ngày sinh ..10../…10./…1988.
Số thẻ BHYT:……………
68686868…………; giới tính.......Nam.......
Đơn vị làm việc:................
Công ty cổ phần xây dựng Vietland.....................................
.................................................................................................
II. Chẩn đoán
………………………
[1]…..........................................................
Số ngày nghỉ: ……......
[2]...................................................
(Từ ngày………..đến hết ngày……
2020….)
III. Thông tin cha, mẹ (chỉ áp dụng đối với trường hợp người bệnh là trẻ em dưới 7 tuổi)
- Họ và tên cha:..........................................................................
- Họ và tên mẹ:..........................................................................
 

Xác nhận chữ ký của y, bác sỹ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu trừ trường hợp s dụng chữ ký số)
Ngày….tháng….năm2020.
Y, bác sỹ KCB
(Ký, ghi rõ họ tên)[1] Ghi rõ tình trạng bệnh lý và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế đồng thời ghi tên bệnh. Đối với bệnh cần chữa trị dài ngày ghi mã bệnh. Trường hợp chưa có mã bệnh thì ghi đầy đủ tên bệnh theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
[2] Trường hợp cần nghỉ để dưỡng thai thì sau khi ghi số ngày nghỉ phải ghi rõ là “để dưỡng thai”. Ví dụ: Số ngày nghỉ: 10 ngày để dưỡng thai.

Liên 1: Giao cho người lao động
Liên 2: Lưu.


Liên số 2
Tên cơ sở y tế
Mã số cơ sở y tế
Số:………../KCB
Mẫu số ……
Số seri………….


 
 
GIẤY CHỨNG NHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

(chỉ áp dụng cho Điều trị ngoại trú)

I. Thông tin người bệnh
Họ và tên:...................................................... ngày sinh ..../…./….
Số thẻ BHYT:……………………………………..; giới tính.................
Đơn vị làm việc:...........................................................................
...................................................................................................
II. Chẩn đoán
...................................................................................................
Số ngày nghỉ: ………....................................................................
(Từ ngày………..đến hết ngày……….)
III. Thông tin cha, mẹ (chỉ áp dụng đối với trường hợp người bệnh là trẻ em dưới 7 tuổi)
- Họ và tên cha:............................................................................
- Họ và tên mẹ:............................................................................
 

Xác nhận chữ ký của y, bác sỹ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu trừ trường hợp s dụng chữ ký số)
Ngày….tháng….năm….
Y, bác sỹ KCB
(Ký, ghi rõ họ tên)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM THỰC TẾ

Giấy nghỉ việc hưởng BHXH

* Cách lập giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do bác sỹ, y sỹ làm việc trong các cơ sở y tế (có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và có đăng ký chữ ký với cơ quan BHXH) ghi và cấp cho người lao động tham gia BHXH để nghỉ việc Điều trị ngoại trú hoặc chăm con ốm.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải ghi đầy đủ, rõ ràng, không được tẩy xóa và ghi toàn bộ bằng tiếng Việt (nội dung trên 2 liên phải 02 liên như nhau).

Góc trên bên trái: Ghi tên cơ sở y tế khám chữa bệnh; ghi số khám bệnh vào dòng phía dưới tên cơ sở y tế khám chữa bệnh (là số thứ tự khám do phòng khám hoặc khoa khám cấp). Trường hợp cơ sở y tế có nhiều bộ phận khám bệnh thì ghi số khám bệnh theo bộ phận khám bệnh đó.


Phần Thông tin người bệnh
- Dòng thứ nhất: Ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh của người được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (chữ in hoa). Trường hợp chỉ có năm sinh thì ghi năm sinh;

- Dòng thứ hai: Ghi số thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của người bệnh, gồm mã thẻ và số thẻ tại dòng “Số” trên thẻ BHYT. Trường hợp không trình thẻ hoặc chưa được cấp thẻ BHYT thì ghi rõ
“không trình thẻ” hoặc “chưa được cấp thẻ”; ghi rõ giới tính.
- Dòng thứ ba: Ghi rõ đơn vị nơi người bệnh làm việc và đóng BHXH; trường hợp con ốm thì ghi tên đơn vị mà người cha hoặc mẹ đang làm việc và đóng BHXH.


Phần Chẩn đoán
- Ghi rõ tình trạng bệnh lý theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; Ghi rõ tên bệnh. Trường hợp mắc bệnh cần chữa trị dài ngày thì ghi mã bệnh; trường hợp chưa có mã bệnh thì ghi đầy đủ tên bệnh theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này; nếu nghỉ thai sản (trừ trường hợp nghỉ sinh con) thì ghi rõ khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý kèm theo số tuần tuổi của thai nhi; ghi rõ loại biện pháp tránh thai được thực hiện theo quy định như “Đặt vòng” hoặc “Triệt sản”;

- Số ngày nghỉ: Ghi rõ số ngày được nghỉ việc của người lao động, ví dụ nghỉ 07 ngày thì ghi “07 ngày”; ghi vào dòng bên dưới: Số ngày nghỉ từ ngày/tháng/năm đến hết ngày/tháng/năm;

Phần thông tin cha, mẹ
Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên của cha và mẹ người bệnh (nếu có) trong trường hợp người bệnh là trẻ em dưới 7 tuổi.

Quy định về Mẫu phôi giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Phôi GCN (gọi tắt là phôi) có 02 loại thống nhất theo một mẫu quy định tại Mục I Văn bản này dùng để cấp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (gọi tắt là cơ sở y tế) như sau: Loại dùng để in trên máy vi tính (gọi tắt là Loại GCN1); loại dùng để viết tay (gọi tt là Loại GCN2)

1. Loại GCN1
- Kích thước: Khổ giấy A5 nằm ngang, gồm 01 liên;
- Chất liệu: Giấy đảm bảo độ bền, độ bóng và in được trên máy tính.
- Loại GCN1 để rời; các tờ rời được sắp xếp theo số seri liên tục bắt đầu từ seri thứ nhất đến seri thứ n. Để thuận tiện cho việc in trên máy tính, chỉ in: LOẠI GCN1 vào góc trên bên phải, số seri in vào bên phải dưới dòng LOẠI GCN1, logo BHXH Việt Nam và tiêu đề “GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI” chữ in hoa đậm, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12; các nội dung còn lại các cơ sở y tế thống nhất in theo định dạng của của BHXH Việt Nam đảm bảo chính xác, đầy đủ thông tin theo Phụ lục 12 và hướng dẫn ghi GCN ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT.


2. Loại GCN2
- Kích thước: Khổ giấy A5, nằm ngang, gồm 02 liên giống nhau về kích thước, số seri, logo BHXH Việt Nam và tiêu đề “GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI” chữ in hoa đậm, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12; các nội dung tiêu thức còn lại trên mẫu là chữ in thường, đứng, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12 (riêng tiêu đề các mục trên mẫu chữ in thường, đứng, đậm). Thiết kế 02 liên như chứng từ hóa đơn tài chính (viết đè 2 liên); góc trên bên phải các liên in LOẠI GCN2, liên 1 và liên 2 in cùng một số seri vào bên phải phía dưới dòng chữ LOẠI GCN2. Góc trên bên trái liên 01 in “Liên 01: Giao người lao động”; liên 02 in “Liên 02: Lưu” mẫu chữ in thường, nghiêng, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 11.

- Chất liệu: Sử dụng giấy Carbonless (giấy tự than) loại 2 liên.
- Loại GCN2 đóng thành quyển có trang bìa theo thứ tự từ quyển thứ nhất ký hiệu (Q1/năm...) đến quyển thứ n (Qn/năm....) (mẫu bìa kèm theo Văn bản này) với số lượng 200 tờ/quyển, hai tờ (liên 01 và liên 02) trong cùng một quyển phải cùng một số seri; số seri được sắp xếp liên tục từ seri thứ 00000001 đến seri thứ 00000100 của Q1, từ 00000101 đến 00000200 của Q2, tương tự đến Qn.

Lưu ý:
- Mẫu chỉ dùng cho việc điều trị ngoại trú (điều trị tại nhà).
-
Mẫu GCN có hiệu lực từ 01/01/2017
- Mẫu C65-HD hết hiệu lực từ 31/12/2016

Mẫu giấy xác nhận nghỉ ốm hưởng BHXH: Mẫu C65-HD

(mẫu đã hết hiệu lực, chỉ dùng để tham khảo)
Mẫu c65-hd

Xem thêm: Chế độ thai sản mới nhất 2020 cho bố và mẹ
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 7 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Quy định về thẻ bảo hiểm y tế theo luật BHXH mới nhất 2017
Những quy định, những điều cần biết về thẻ bảo hiểm y tế - BHXH theo luật mới nhất hiện nay. Các ký hiệu trên ...
Hồ sơ chốt sổ BHXH 2018 qua mạng mới nhất và thủ tục cần làm
Hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục chốt sổ BHXH 2018 qua mạng mới nhất hiện nay cho lao động nghỉ việc, dừng đóng BH...
Đóng BHXH bị gián đoạn, không liên tục - Chế độ thai sản, hưu trí
Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) không liên tục, Bị gián đoạn, Bị ngắt quãng vẫn được hưởng Chế độ thai s...
Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN - Mẫu số 04/ĐK-IVAN
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội: Mẫu số 04/ĐK-IVAN theo NĐ 1...
Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký giao dịch điện tử trong BHXH
Mẫu Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm ...
Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Mẫu số 01/ĐK-GD theo...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại