Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Bảo Hiểm Xã Hội
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2021
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là một phần trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động cần làm để được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định.

Mẫu đề nghị hưởng TCTN mới nhất năm 2021 hiện nay là Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH.
Sau đây Kế toán Thiên Ưng xin tới các bạn mẫu và cách làm mẫu.


Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

            Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm quận Cầu Giấy
Tên tôi là:  Trần Tú Tài      sinh ngày 07/04/1992  Nam [ x ],  Nữ [   ]
Số chứng minh nhân dân:  223332886
Ngày cấp:  18/02/2012   nơi cấp: Công an Tp. Hà Nội
Số sổ BHXH:   0123888666
Số điện thoại:  0988.067.131     Địa chỉ email (nếu có) Thienunglongbien@gmail.com
Dân tộc:  Kinh     Tôn giáo: Không
Số tài khoản (ATM nếu có) 9683693399  tại ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Cầu Giấy
Trình độ đào tạo:   Đại học
Ngành nghề đào tạo:   Kế toán
Nơi thường trú (1): B11, số 9a, ngõ 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Chỗ ở hiện nay (2): B11, số 9a, ngõ 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày  01/06/2021, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị) Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng
tại địa chỉ: 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
        Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: Hết hợp đồng
Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: Có thời hạn
Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp  52  tháng.
Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM): chuyển tiền vào Số tài khoản:
TK: 9683693399
Chủ TK:  Trần Tú Tài
Tại ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Cầu Giấy
Kèm theo Đề nghị này là (3) Bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.
          Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 
 Hà Nội, ngày 15  tháng 06 năm 2021
 Người đề nghị
  (Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Cách làm đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

+ Các bạn thay các phần in đậm bằng thông tin của mình (thông tin người cần hưởng trợ cấp).
+ Mục (1), (2): Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.
+ Mục (3): Kèm theo đơn đề nghị này là Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
+ Bạn đem đơn đề nghị cùng với các giấy tờ khác đi nộp.
Chi tiết: Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2021

Sau khi nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu đủ điều kiện thì Sở LĐ-TBXH sẽ ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho bạn như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ...
       SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 
                          VÀ XÃ HỘI
 
Số: .......2021.........
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
           ............., ngày ...... tháng .... năm ...2021....
 

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
------------------------
 
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
TỈNH/THÀNH PHỐ .....................
 
Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
Căn cứ Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;
Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);
Căn cứ Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông/bà…..…………….;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm……………………..,
 

QUYẾT​ ĐỊNH:
 
       Điều 1. Trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông/bà ........................................................... Sinh ngày ......... / ........./……….
Số chứng minh nhân dân: …………………..…...……………………………..
Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………………
Số sổ BHXH…………........................................................................................
Nơi thường trú (1):………….….........................................................................
Chỗ ở hiện nay (2):..……………….…………………………………...………
Số tài khoản ATM( nếu có)……….….… tại ngân hàng:……………………
Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp để giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp: ........................tháng.
Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng:……………………. đồng
        (Số tiền bằng chữ: ....................................................................................đồng)
Số tháng đ­ược h­ưởng trợ cấp thất nghiệp:……….……………… . tháng.
Nơi nhận trợ cấp thất nghiệp (3): .......................................................................
Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày…/.…/.… đến ngày…./…/..…
Số tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu (nếu có): ...................tháng
      Điều 2. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, ông/bà có trách nhiệm tích cực tìm kiếm việc làm và thực hiện việc thông báo hằng tháng với Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tìm kiếm việc làm theo quy định. Ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
      Điều 4. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ...........................; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm.................................. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- L­ưu: VT,.....
                          GIÁM ĐỐC
            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 

Khi đã có quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì hàng tháng bạn sẽ được nhận tiền trợ cấp. Tiền trợ cấp sẽ nhận tại cơ quan BHXH quận (huyện) hoặc qua thẻ ATM khi bạn đăng ký...

Số tiền hưởng bạn đọc ở đây: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2021 mới nhất

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Quy định về thẻ bảo hiểm y tế theo luật BHXH mới nhất 2017
Những quy định, những điều cần biết về thẻ bảo hiểm y tế - BHXH theo luật mới nhất hiện nay. Các ký hiệu trên ...
Hồ sơ chốt sổ BHXH 2018 qua mạng mới nhất và thủ tục cần làm
Hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục chốt sổ BHXH 2018 qua mạng mới nhất hiện nay cho lao động nghỉ việc, dừng đóng BH...
Đóng BHXH bị gián đoạn, không liên tục - Chế độ thai sản, hưu trí
Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) không liên tục, Bị gián đoạn, Bị ngắt quãng vẫn được hưởng Chế độ thai s...
Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN - Mẫu số 04/ĐK-IVAN
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội: Mẫu số 04/ĐK-IVAN theo NĐ 1...
Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký giao dịch điện tử trong BHXH
Mẫu Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm ...
Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Mẫu số 01/ĐK-GD theo...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại