Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Bảo Hiểm Xã Hội
Kế Toán Thiên Ưng
Chế độ nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 - Điều kiện cần có
Nhiều người lao động vì nhiều lý do khác nhau nên không thể công tác đến đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi), vì vậy họ rất quan tâm đến các điều kiện để được về hưu trước tuổi.

Quy định về chế độ hưu chí, lương hưu mới nhất hiện nay được ban hành tại Luật BHXH 2014 và được hướng dẫn bởi một số thông tư, nghị định như: Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH...

Trong đó có quy định rõ về Điều kiện hưởng lương hưu là: Lao động nam khi nghỉ việc đủ 60 tuổi và có thời gian đóng BHXH từ 20 năm trở lên, lao động nữa khi nghỉ việc đủ 55 tuổi và đóng BHXH từ 20 năm trở nên.


Như vậy lao động nam phải đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi mới được hưởng lương hưu.
Lưu ý: Theo luật lao động năm 2019 có hiệu lực từ 1/1/2021 thì từ 1/1/2021 sẽ tăng tuổi nghỉ hưu.
Cụ thể
- Với nam: Từ đủ 60 tuổi 3 tháng, sau đó cữ mỗi năm sẽ tăng thêm 3 tháng
- Với nữ: Từ đủ 55 tuổi 4 tháng, sau đó cữ mỗi năm sẽ tăng thêm 4 tháng

Tuy nhiên có một số trường hợp sẽ được về hưu sớm, về hưu trước tuổi quy định nêu trên.


Cụ thể:
           1. Nam từ đủ 55 - 60 tuổi, nữ từ đủ 50 - 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
          2. Người lao động từ đủ 50 - 55 tuổi có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
          3. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
          4. Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đối với Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan...
          5. Nam từ đủ 50 - 55 tuổi, nữ từ đủ 45 - 50 tuổi đối với Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan...
          6. Trường hợp là lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì có tuổi nghỉ hưu là
55 tuổi nhưng chỉ cần đóng BHXH từ 15 năm trở lên là được hưởng chế độ hưu trí.
         7. Đối tượng thuộc diện tinh giảm biên chế theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ 113/2018/NĐ-CP
Khi đó tuổi nghỉ hưu như sau:

Nam từ đủ 50 - 53 tuổi, nữ từ đủ 45 - 48 tuổi: nếu làm việc trong vùng độc hại, nguy hiểm.
Nam từ đủ 55 - 58 tuổi, nữ từ đủ 50 - 53 tuổi: nếu làm việc trong điều kiện bình thường.
Những đối tượng này sẽ được trợ cấp thêm 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.
 
7 trường hợp nêu trên khi về hưu sẽ được hưởng đầy đủ chế độ hưu trí, chế độ lương hưu theo quy định. Mức hưởng và cách tính cụ thể bạn xem ở đây:
 
 

Ngoài 7 trường hợp nêu trên còn có các đối tượng bị suy giảm khả năng lao động cũng sẽ được về hưu trước tuối (dưới 60 với nam, dưới 55 với nữ) và được hưởng chế độ lương hưu nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

    8. Trường hợp Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% thì có tuổi nghỉ hưu như sau:
 
Năm nghỉ hưởng lương hưu
Điều kiện về tuổi đời đối với nam
Điều kiện về tuổi đời đối với nữ
2016
Đủ 51 tuổi
Đủ 46 tuổi
2017
Đủ 52 tuổi
Đủ 47 tuổi
2018
Đủ 53 tuổi
Đủ 48 tuổi
2019
Đủ 54 tuổi
Đủ 49 tuổi
Từ 2020 trở đi
Đủ 55 tuổi
Đủ 50 tuổi

     9. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
     10. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.
 

Chế độ lương hưu hàng tháng đối với người về hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động (trường hợp 8, 9, 10) như sau:


Cách tính tiền lương hưu được hưởng như tính với trường hợp nghỉ hưu thông thường, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.


Ví dụ 1:
Bà Trương Hồng Ánh 53 tuổi, làm việc trong điều kiện bình thường, bị suy giảm khả năng lao động 61%, có 26 năm 04 tháng đóng bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu tháng 6/2016. Tỷ lệ hưởng lương hưu của bà Trương Hồng Ánh được tính như sau:
- 15 năm đầu được tính bằng 45%;
- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 26 là 11 năm, tính thêm: 11 x 3% = 33%;
- 04 tháng được tính là 1/2 năm, tính thêm: 0,5 x 3% = 1,5%
- Tổng các tỷ lệ trên là: 45% + 33% + 1,5% = 79,5% (chỉ tính tối đa bằng 75%);
- Bà Trương Hồng Ánh nghỉ hưu trước tuổi 55 theo quy định là 2 năm nên tỷ lệ hưởng lương hưu tính giảm: 2 x 2% = 4%;


Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà Trương Hồng Ánh là 75% - 4% = 71%. Ngoài ra, do bà Trương Hồng Ánh có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng 75% (cao hơn 25 năm) nên còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là: 1,5 năm x 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ 2:
Bà Nguyễn Thị Hồng bị suy giảm khả năng lao động 61%, nghỉ việc hưởng lương hưu tháng 01/2019 khi đủ 50 tuổi 01 tháng, có 28 năm đóng bảo hiểm xã hội, tỷ lệ hưởng lương hưu được tính như sau:
- 15 năm đầu được tính bằng 45%;
- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 28 là 13 năm, tính thêm: 13 x 2% = 26%;
- Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 26% = 71%;
- Bà Nguyễn Thị Hồng nghỉ hưu khi 50 tuổi 01 tháng (nghỉ hưu trước tuổi 55 là 4 năm 11 tháng) nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là 8% + 1% = 9%;

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà Nguyễn Thị Hồng sẽ là 71% - 9% = 62%.

Ví dụ 3:
 Ông Cao Hồng Anh nghỉ việc hưởng lương hưu năm 2016 khi đủ 51 tuổi. Ông Cao Hồng Anh có 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại; bị suy giảm khả năng lao động 61% và có 27 năm 03 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ hưởng lương hưu của ông Cao Hồng Anh được tính như sau:
- Số năm đóng bảo hiểm xã hội của ông Cao Hồng Anh là 27 năm 03 tháng, số tháng lẻ là 03 tháng được tính là 0,5 năm, nên số năm đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu của ông Cao Hồng Anh là 27,5 năm.
- 15 năm đầu tính bằng 45%;
- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 27,5 là 12,5 năm, tính thêm: 12,5 x 2% = 25%;
- Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 25% = 70%.
- Ông Cao Hồng Anh nghỉ hưu trước tuổi 55 là 4 năm nên tỷ lệ hưởng lương hưu tính giảm 8%;

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông S là 70% - 8% = 62%.

Ví dụ 4:
Ông Trần Bình Chiến làm việc trong điều kiện bình thường, bị suy giảm khả năng lao động 61%, nghỉ việc hưởng lương hưu năm 2018 khi 56 tuổi 7 tháng, có 29 năm 7 tháng đóng bảo hiểm xã hội, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính như sau:
- Số năm đóng bảo hiểm xã hội của ông Trần Bình Chiến là 29 năm 7 tháng, số tháng lẻ là 7 tháng được tính là 1 năm, nên số năm đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu của ông Trần Bình Chiến là 30 năm.
- 16 năm đầu tính bằng 45%;
- Từ năm thứ 17 đến năm thứ 30 là 14 năm, tính thêm: 14 x 2% = 28%;
- Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 28% = 73%.
- Ông Trần Bình Chiến nghỉ hưu khi 56 tuổi 07 tháng (nghỉ hưu trước tuổi 60 theo quy định là 3 năm 05 tháng) nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là 6%;

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông Trần Bình Chiến sẽ là 73% - 6% = 67%.

Ví dụ 5:
Bà Quách Tương Phùng làm việc trong điều kiện bình thường, trong hồ sơ chỉ thể hiện sinh năm 1962, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 25 năm, bị suy giảm khả năng lao động 61%, lập hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu từ ngày 01/3/2016.
Tỷ lệ hưởng lương hưu của bà Quách Tương Phùng được tính như sau:
- 15 năm đầu được tính bằng 45%;
- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 25 là 10 năm, tính thêm: 10 x 3% = 30%;
- Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 30% = 75%;
- Hồ sơ chỉ thể hiện bà Quách Tương Phùng sinh năm 1962 nên lấy ngày 01/01/1962 để tính tuổi làm cơ sở tính năm nghỉ hưu trước tuổi. Do vậy, tại thời điểm hưởng lương hưu bà 
Quách Tương Phùng đã 54 tuổi 01 tháng nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là 1%;
=> Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà Quách Tương Phùng là 75% -1% = 74%.

Ví dụ 6:
Ông Hoàng Quốc Việt nghỉ việc hưởng lương hưu tháng 4/2017 khi đủ 49 tuổi. Ông Hoàng Quốc Việt có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; bị suy giảm khả năng lao động 61%. Tỷ lệ hưởng lương hưu của ông Hoàng Quốc Việt được tính như sau:
- 15 năm đầu được tính bằng 45%;
- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 27 là 12 năm, tính thêm: 12 x 2% = 24%;
- Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 24% = 69%;
- Ông Hoàng Quốc Việt nghỉ hưu trước tuổi 50 theo quy định là 01 năm nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là 2%;

=> Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông Hoàng Quốc Việt là 69% - 2% = 67%.

Như vậy các bạn đã n​ắm được toàn bộ điều kiện để về hưu trước tuổi cũng như chế độ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi năm 2021.

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi mới nhất
Chú ý:
+ Trường hợp người lao động đóng đủ 20 năm  BHXH nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định hoặc không thuộc các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi như trên nếu không tiếp tục đi làm hoặc không tiếp tục đóng BHXH thì có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH
khi đến tuổi nghỉ hưu thì làm hồ sơ hưởng lương hưu thì sẽ vẫn được hưởng đầy đủ theo quy định.

+ Trường hợp chưa đóng đủ 20 năm BHXH và người lao động không muốn đóng bổ sung nhưng đến tuổi nghỉ hưu hoặc chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng không muốn đóng BHXH tiếp, không muốn hưởng lương hưu thì sẽ làm thủ tục để hưởng BHXH một lần.

Chi tiết bạn xem ở đây: Điều kiện và Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần 2021

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 2 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Quy định về thẻ bảo hiểm y tế theo luật BHXH mới nhất 2017
Những quy định, những điều cần biết về thẻ bảo hiểm y tế - BHXH theo luật mới nhất hiện nay. Các ký hiệu trên ...
Hồ sơ chốt sổ BHXH 2018 qua mạng mới nhất và thủ tục cần làm
Hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục chốt sổ BHXH 2018 qua mạng mới nhất hiện nay cho lao động nghỉ việc, dừng đóng BH...
Đóng BHXH bị gián đoạn, không liên tục - Chế độ thai sản, hưu trí
Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) không liên tục, Bị gián đoạn, Bị ngắt quãng vẫn được hưởng Chế độ thai s...
Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN - Mẫu số 04/ĐK-IVAN
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội: Mẫu số 04/ĐK-IVAN theo NĐ 1...
Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký giao dịch điện tử trong BHXH
Mẫu Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm ...
Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Mẫu số 01/ĐK-GD theo...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại