Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 9
Tổng truy cập: 2.316.287
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Nguyên Lý Kế Toán
Kế Toán Thiên Ưng

Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất hiện nay là TT 107/2017/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2017, có hiệu lực từ ngày 24/11/2017 và bắt đầu dùng từ ngày 1/1/2018, thay thế QĐ 19/2006/QĐ-BTC.

Thông tư 107 gồm có 3 chương, 9 điều và phụ lục - hướng dẫn đầy đủ để làm kế toán HCSN, đơn vị sự nghiệp


Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn c​hế độ kế toán HCSN mới nhất

BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 107/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017
 

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm, toán,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.


Chương I
QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị quy định tại Điều 2 Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho: Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là đơn vị hành chính, sự nghiệp).

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp, nếu thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước hoặc có tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài hoặc có nguồn phí được khấu trừ, để lại thì phải lập báo cáo quyết toán quy định tại Phụ lục 04 của Thông tư này.
 
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Quy định về chứng từ kế toán
...
Điều 4. Quy định về tài khoản kế toán
...
Điều 5. Quy định về sổ kế toán
...
Điều 6. Báo cáo quyết toán
...
Điều 7. Báo cáo tài chính
...
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày 01/01/2018.
2. Thông tư này thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC.
 
Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Thông tư này tới các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc phạm vi phụ trách hoặc quản lý.

2. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW Đ
ng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND, Sở Tài chính các t
nh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CĐKT (300 bàn).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Phụ lục thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chi tiết làm kế toán hành chính sự nghiệp

Thông tư gồm 14 trang nhưng phụ lục gồm hơn 400 trang quy định và hướng dẫn rất chi tiết cho kế toán như:
+ Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc trong kế toán HCSN
+ Hệ thống tài khoản kế toán HCNSChế độ kế toán hành chính sự nghiệp
+ Hướng dẫn hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp
+ Sơ đồ hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp

+ Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;
+ Danh mục mẫu báo cáo cần lập
+ Phương pháp lập và cách trình bày báo cáo tài chính
+ Báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị
...

Bạn nào cần thông tư 107/2017/TT-BTC bản đầy đủ và toàn bộ Phụ lục của thông tư thì để lại thông tin ở cuối website chúng tôi sẽ gửi cho bạn.

Kinh nghiệm làm kế toán hành chính sự nghiệp

Hệ thống tài khoản kế toán của đơn vị HCSN có nhiều điểm khác so với tài khoản kế toán doanh nghiệp vì vậy cách hạch toán cũng có nhiều sự khác biệt, các mẫu biểu sổ sách cũng có sự khác nhau, quyết toán, lập BCTC cũng khác biệt...
Khi học trên trường chúng ta lại ít được học về chế độ kế toán HCSN mà chỉ tập chung vào chế độ kế toán doanh nghiệp do vậy khi làm kế toán trong đơn vị sự nghiệp kế toán thường gặp nhiều khó khăn.

Để làm tốt kế toán trong đơn vị HCSN kế toán cần:
+ Học tập kinh nghiệm của những người đi trước
+ Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp
+ Sách hướng dẫn làm kế toán HCSN

+ Làm các bài tập kế toán HCSN có đáp án
+ Tham khảo đầy đủ các văn bản hướng dẫn trên mạng, các kinh nghiệm, chia sẻ trên mạng...
+ Tham khảo về cách làm kế toán trong doanh nghiệp để áp dụng
Ví dụ: Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Chúc các bạn làm kế toán HCSN tốt
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 1 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Km năm mới 2020
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty cổ phần, TNHH...
Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp thực tế như trong Công ty Cổ phần, cty TNHH... bao gồm các bộ ...
Những tài khoản thường dùng trong kế toán doanh nghiệp
Sau đây là những tài khoản kế toán thường dùng trong doanh nghiệp theo TT 200 và TT 133 (thay thế QĐ 48) cũng ...
Quy định về chữ viết, chữ số, đơn vị tính trong kế toán
Quy định về chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ, đơn vị tính trong kế toán theo Luật kế toán và theo Thông tư 200...
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
Bảng danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất hiện nay dành cho doanh nghiệp...
Đơn xin nghỉ việc hay nhất cho mọi lĩnh vực lao động
Mẫu đơn xin nghỉ việc mới và hay nhất năm 2020 cho nhân viên, giáo viên, người lao động muốn xin thôi việc tại...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Km năm mới 2020
Km năm mới 2020
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại