Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt
Kế Toán Thiên Ưng
Hướng dẫn Định khoản - Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt theo TT 200
Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, đánh vào những sản phẩm, dịch vụ có tính chất xa xỉkhông được nhà nước khuyến khích sản xuất, sử dụng. Việc định khoản - hạch toán thuế toán được sử dụng theo bộ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.
 

1. Nguyên ​tắc hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt

- Tài khoản 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt: Phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước
- Các khoản thuế gián thu như thuế GTGT (kể cả theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế gián thu khác về bản chất là khoản thu hộ bên thứ ba. Vì vậy các khoản thuế gián thu được loại trừ ra khỏi số liệu về doanh thu gộp trên Báo cáo tài chính hoặc các báo cáo khác.
 
- Tài khoản này sử dụng cho người có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch xuất nhập khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, không áp dụng cho bên nhận ủy thác.
 
- Các doanh nghiệp bán sản phẩm, hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ghi nhận doanh thu không bao gồm thuế TTĐB. Trường hợp không tách ngay được số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu thì được ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế nhưng định kỳ phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Trong mọi trường hợp, chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu” của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đều không bao gồm số thuế TTĐB phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 
- Các doanh nghiệp nhập khẩu hoặc mua nội địa hàng hoá, TSCĐ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được ghi nhận số thuế phải nộp vào giá gốc hàng nhập kho. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hộ nhưng không có quyền sở hữu hàng hóa, ví dụ giao dịch tạm nhập - tái xuất hộ bên thứ ba thì số thuế nhập khẩu phải nộp không được ghi nhận vào giá trị hàng hóa mà được ghi nhận là khoản phải thu khác.
 
- Kế toán số thuế TTĐB được hoàn, được giảm thực hiện theo nguyên tắc:
+ Thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, nếu được hoàn ghi giảm giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán) hoặc giảm giá trị hàng hóa (nếu xuất trả lại do vay, mượn…);
+ Thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu TSCĐ, nếu được hoàn ghi giảm chi phí khác (nếu bán TSCĐ) hoặc giảm nguyên giá TSCĐ (nếu xuất trả lại);
+ Thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu hàng hóa, TSCĐ nhưng đơn vị không có quyền sở hữu, khi được hoàn ghi giảm khoản phải thu khác.
+ Thuế TTĐB phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được hoàn, được giảm thì kế toán ghi nhận vào thu nhập khác.

2. Cách hạch​ toán thuế tiêu thụ đặc biệt


Sơ đồ hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt


Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt
a) Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ:
- Trường hợp tách ngay được thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, ghi:
           Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
                           Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
                           Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Trường hợp không tách ngay được thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt. Định kỳ khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, kế toán ghi giảm doanh thu, ghi:
                Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
                            Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.

b) Khi nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán căn cứ vào hoá đơn mua hàng nhập khẩu và thông báo nộp thuế của cơ quan có thẩm quyền, xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của hàng nhập khẩu, ghi:
                  Nợ các TK 152, 156, 211, 611,...
                           Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Đối với hàng tạm nhập – tái xuất không thuộc quyền sở hữu của đơn vị, ví dụ như hàng quá cảnh được tái xuất ngay tại kho ngoại quan, khi nộp thuế TTĐB của hàng nhập khẩu, ghi:
                  Nợ TK 138 - Phải thu khác
                          Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.
 
c) Khi nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt vào Ngân sách Nhà nước, ghi:
                  Nợ TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
                          Có các TK 111, 112.
 
d) Kế toán hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu:
- Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất hàng hóa, ghi:
                       Nợ TK 3332 - Thuế TTĐB
                                Có TK 632 - Giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán)
                                Có các TK 152, 153, 156 (nếu xuất hàng trả lại).
- Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất TSCĐ, ghi:
                       Nợ TK 3332 - Thuế TTĐB
                                 Có TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (nếu xuất trả lại TSCĐ)
                                  Có TK 811 - Chi phí khác (nếu bán TSCĐ).
- Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nhưng hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của đơn vị, được hoàn khi tái xuất, ghi:
                           Nợ TK 3332 - Thuế TTĐB
                                    Có TK 138 - Phải thu khác.
 
đ) Kế toán thuế TTĐB phải nộp khi bán hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn: Khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền về số thuế ở khâu bán được giảm, được hoàn, ghi:
                               Nợ TK 3332 - Thuế TTĐB
                                      Có TK 711 - Thu nhập khác.
e) Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, ghi:
                                    Nợ các TK 641, 642
                                                Có các TK 154, 155
                                                 Có TK 3332 - Thuế TTĐB.
 
g) Trường hợp nhập khẩu ủy thác (áp dụng tại bên giao ủy thác)
- Khi nhận được thông báo về nghĩa vụ nộp thuế TTĐB từ bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi nhận số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, ghi:
                                 Nợ các TK 152, 156, 211, 611,...
                                           Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Khi nhận được chứng từ nộp thuế vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm nghĩa vụ với NSNN về thuế tiêu thụ đặc biệt, ghi:
                                Nợ TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
                                             Có các TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác)
                                             Có TK 3388 - Phải trả khác (nếu chưa thanh toán ngay tiền thuế TTĐB cho                                                                                                                   bên nhận ủy thác)
                                             Có TK 138 - Phải thu khác (ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để                                                                                                                         nộp thuế TTĐB).

- Bên nhận ủy thác không phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp như bên giao ủy thác mà chỉ ghi nhận số tiền đã nộp thuế hộ bên giao ủy thác, ghi:
                           Nợ TK 138 - Phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)
                            Nợ TK 3388 - Phải trả khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)
                                      Có các TK 111, 112.
(Điều 52 của Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Vậy là các bạn đã biết được cách định khoản, hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt thông qua bài viết này của Kế toán Thiên Ưng
 

Các bạn có thể xem thêm: Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2020

 
Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn làm tốt
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 2 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bài tập mẫu về thuế tiêu thụ đặc biệt có đáp án cụ thể
Mẫu bài tập hướng dẫn tính thuế tiêu thụ đặc biệt có lời giải - đáp án cụ thể dành cho những mặt hàng chịu thu...
Các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo luật thuế mới nhất
Những mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất được ban hành theo Luật số: 27/2008/QH12 gồm các mặt hàng ...
Biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 2020 theo luật mới nhất
Biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 2020 mới nhất theo luật thuế cho các đối tượng như: xe ô tô, bia, rượu, ...
Những mặt hàng không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất
Những đối tượng, mặt hàng KHÔNG phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất năm 2020 được quy định tại Luật thuế ...
Hướng dẫn cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất năm 2020
Hướng dẫn cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, các dịch vụ chịu thuế TTĐB như...
Cách hoàn thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất 2020
Hướng dẫn cách hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt và cách khấu trừ thuế TTĐB năm 2020 theo Luật thuế mới nhất. Bên cạ...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại