Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Thuế Bảo Vệ Môi Trường
Kế Toán Thiên Ưng
Hướng dẫn hạch toán thuế bảo vệ môi trường - TK 3338
Trước khi học cách hạch toán thuế bảo vệ môi trường chúng ta cùng điểm qua những Thông tư - Nghị định hướng dẫn về hạch toán thuế bảo vệ môi trường .

1. Hướng dẫn hạch toán thuế bảo vệ môi trường

Theo TT 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 có nói:
“Kho bạc Nhà nước nơi Công ty đầu mối tiêu thụ than đóng trụ sở chính chuyển tiền và chứng từ thu ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước liên quan để hạch toán thu ngân sách nhà nước phần thuế của công ty khai thác than.”
 
“Đối với các tổ chức, cá nhân mua hàng hoá đã được nộp thuế bảo vệ môi trường về để sản xuất, kinh doanh thì thuế bảo vệ môi truờng của hàng mua được hạch toán vào giá vốn hàng hoá hoặc giá thành sản phẩm sản xuất.”
 
Theo công văn Số: 6660/TCHQ-TXNK (V/v hướng dẫn kê khai, hạch toán thuế bảo vệ môi trường) đã nêu rõ
“3. Về việc hạch toán kế toán thuế đối với thuế bảo vệ môi trường:
3.1. Về định khoản tài khoản kế toán, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung các tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản kế toán như sau:
 
Số TT Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Ghi chú
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
4 314       Thanh toán đối tượng nộp thuế  
    3141     Thanh toán tiền thuế  
      31416   Thuế bảo vệ môi trường  
    3142     Thanh toán phạt chậm nộp thuế  
      31426   Thuế bảo vệ môi trường  
9 333       Thanh toán thu nộp với NS  
    3338     Thuế bảo vệ môi trường  
      33381   Qua biên giới đất liền  
        333811 Hàng mậu dịch  
        333812 Hàng phi mậu dịch, tiểu ngạch  
        333813 Truy thu thuế  
      33382   Không qua biên giới đất liền  
        333821 Hàng mậu dịch  
        333822 Hàng phi mậu dịch, tiểu ngạch  
        333823 Truy thu thuế  
2 336       Phải hoàn thuế và thu khác đã thu  
    3368     Thuế bảo vệ môi trường  
      33681   Qua biên giới đất liền  
        336811 Hàng mậu dịch  
        336812 Hàng phi mậu dịch, tiểu ngạch  
        336813 Truy thu thuế  
      33682   Không qua biên giới đất liền  
        336821 Hàng mậu dịch  
        336822 Hàng phi mậu dịch, tiểu ngạch  
        336823 Truy thu thuế  
19 716       Số thu thuế  
    7166     Thuế bảo vệ môi trường  
      71661   Qua biên giới đất liền  
        716611 Hàng mậu dịch  
        716612 Hàng phi mậu dịch, tiểu ngạch  
      71662   Không qua biên giới đất liền  
        716621 Hàng mậu dịch  
        716622 Hàng phi mậu dịch, tiểu ngạch  
20 717       Số thu truy thu thuế  
    7176     Thuế bảo vệ môi trường  
      71761   Truy thu do thay đổi mục đích sử dụng  
      71762   Truy thu do khai báo sai  
      71763   Truy thu do gian lận thương mại  
      71764   Truy thu khác  
 
 

2. Cách​ hạch toán thuế bảo vệ môi trường theo TT 200

(Hướng dẫn tại điều 52 của TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014)

a. Nguyên tắc của việc hạch toán
- Tài khoản này sử dụng cho người nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch nhập khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, không áp dụng cho bên nhận ủy thác.
- Các doanh nghiệp bán sản phẩm, hàng hoá chịu thuế bảo vệ môi trường ghi nhận doanh thu không bao gồm số thuế bảo vệ môi trường phải nộp. Trường hợp không tách ngay được số thuế phải nộp tại thời điểm phát sinh thì được ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế bảo vệ môi trường nhưng định kỳ phải ghi
giảm doanh thu đối với số thuế bảo vệ môi trường phải nộp.

- Các doanh nghiệp nhập khẩu hoặc mua trong nội địa hàng hoá thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường được ghi nhận số thuế bảo vệ môi trường phải nộp vào giá gốc hàng nhập kho.

- Kế toán số thuế BVMT được hoàn, được giảm thực hiện theo nguyên tắc:
+ Thuế BVMT đã nộp khi nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, nếu được hoàn ghi giảm giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán) hoặc giảm giá trị hàng hóa (nếu xuất trả lại do vay, mượn…);
+ Thuế BVMT đã nộp khi nhập khẩu TSCĐ, nếu được hoàn ghi giảm chi phí khác (nếu bán TSCĐ) hoặc giảm nguyên giá TSCĐ (nếu xuất trả lại);
+ Thuế BVMT đã nộp khi nhập khẩu hàng hóa, TSCĐ nhưng đơn vị không có quyền sở hữu, khi được hoàn ghi giảm khoản phải thu khác.
+ Thuế BVMT phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được hoàn, được giảm thì kế toán ghi nhận vào thu nhập khác.

b. Cách hạch toán (TK 3338)
a) Khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường đồng thời chịu thuế GTGT, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không bao gồm thuế bảo vệ môi trường và không có thuế GTGT, ghi:
            Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
                        Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá bán không có thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT)
                        Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)
                       Có TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường.
Trường hợp không xác định được ngay số thuế phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, doanh thu được ghi nhận bao gồm cả thuế nhưng định kỳ khi xác định số thuế phải nộp thì phải ghi giảm doanh thu:
                      Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
                                 Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp (chi tiết từng loại thuế).
 
b) Khi nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, kế toán căn cứ vào hoá đơn mua hàng nhập khẩu và thông báo nộp thuế về số thuế bảo vệ môi trường phải nộp, xác định số thuế bảo vệ môi trường phải nộp của hàng nhập khẩu, ghi:
                     Nợ các TK 152, 156, 211, 611,...
                                Có TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường.
- Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bảo vệ môi trường để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, ghi:
                        Nợ các TK 641, 642
                                   Có các TK 152, 154, 155
                                   Có TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường.

c) Trường hợp doanh nghiệp là bên nhận uỷ thác nhập khẩu phải nộp thuế bảo vệ môi trường hộ bên giao uỷ thác nhập khẩu, khi xác định số thuế bảo vệ môi trường phải nộp, ghi:
                          Nợ TK 138 - Phải thu khác
                                     Có TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường.
- Khi nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách Nhà nước, ghi:
                             Nợ TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường
                                        Có các TK 111, 112,...

d) Kế toán hoàn thuế bảo vệ môi trường đã nộp ở khâu nhập khẩu
- Thuế BVMT đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất hàng hóa, ghi:
                               Nợ TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường
                                           Có TK 632 - Giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán)
                                            Có các TK 152, 153, 156 (nếu xuất hàng trả lại).
- Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất TSCĐ, ghi:
                                Nợ TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường
                                              Có TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (nếu xuất trả lại TSCĐ)
                                              Có TK 811 - Chi phí khác (nếu bán TSCĐ).
- Thuế BVMT đã nộp ở khâu nhập khẩu nhưng hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của đơn vị, được hoàn khi tái xuất, ghi:
                             Nợ TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường
                                              Có TK 138 - Phải thu khác.

đ) Kế toán thuế BVMT phải nộp khi bán hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn: Khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền về số thuế ở khâu bán được giảm, được hoàn, ghi:
                             Nợ TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường
                                        Có TK 711 - Thu nhập khác.
 

Sơ đồ hạch toán thuế bảo vệ môi trường

hạch toán thuế bảo vệ môi trường

Như vậy các bạn đã nắm rõ được cách hạch toán thuế bảo vệ môi trường với theo TT 200 mới nhất hiện nay.

Các bạn có thể xem thêm: Cách tính thuế bảo vệ môi trường

 
Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn kế toán làm tốt.
Mọi vướng mắc các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Ưng hoặc để lại tin nhắn ở dưới
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 4 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Những mặt hàng chịu thuế môi trường gồm: xăng dầu, than đá, túi ni lông...
Các đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường được quy định tại Luật thuế bảo vệ môi trường số: 57/2010/QH12 bao g...
Hướng dẫn cách tính thuế môi trường với đối tượng chịu thuế
Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế bảo vệ môi trường đối với các đối tượng chịu thuế môi trường theo Luật thuế ...
Hướng dẫn cách kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường năm 2020
Hướng dẫn cách kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường theo luật thuế môi trường mới nhất năm 2020. Thời điểm kê...
Các đối tượng KHÔNG chịu thuế bảo vệ môi trường năm 2020
Những mặt hàng, đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường mới nhất năm 2020 được quy định của Luật thuế bảo ...
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường - Mẫu số: 01/TBVMT
Mẫu tờ khai thuế bảo vệ môi trường - Mẫu số: 01/TBVMT mới nhất hiện nay được ban hành theo TT 152 dành cho cá ...
Mẫu bảng kê hóa đơn bán bao bì để nộp thuế BVMT - Mẫu số: 03/TBVMT
Mẫu bảng kê hóa đơn bán bao bì dành cho người sản xuất bao bì và người nhập khẩu bao bì - Mẫu số: 03/TBVMT dùn...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại